ขั้นตอนการตรวจสอบ DBD Registered

DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองว่า เว็บไซต์ได้จดทะเบียน และผ่านเกณฑ์ประเมินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง โดยผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายฯ สามารถนำไปติดบนหน้าเว็บไซต์

การเช็คข้อมูลว่า เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว  มีวิธีดังนี้

เข้าเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเช็คข้อมูล

บางจังหวะเครื่องหมาย DBD Registered อาจแสดงช้า / ไม่แสดงผล  อันเนื่องมาจากความเร็ว Server ของกระทรวงฯ  ท่านอาจเข้าไปเช็คข้อมูลที่เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตรงดังนี้

ที่ Address bar ให้พิมพ์ www.trustmarkthai.com เข้าเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่ link นี้  www.trustmarkthai.com

1

2

3

4

5

6

ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์